Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Projekt „Uczeń online” w kilku słowach:

  • dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych,
  • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na obozy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
  • możliwość podnoszenia wyników w nauce,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży,
  • wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

Od maja 2010 roku firma SuperMemo World realizuje projekt „Uczeń online”. Wśród celów projektu znajduje się rozbudzenie ciekawości badawczej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na taką potrzebę wskazują wyniki badań PISA, PIRLS, z których dowiadujemy się o niższych od średniej europejskiej wynikach polskich uczniów w zakresie umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy nabytej w szkole. Polskie szkoły wciąż nie otworzyły się w pełni na nowe technologie, a podstawą nauczania jest w dalszym ciągu prezentowanie treści nauczania i ich bierne przyswajanie przez uczniów. SuperMemo World wraz z platformą supermemo.net oferuje narzędzie umożliwiające prowadzenie projektów opartych na najnowszych technologiach, a także przetwarzanie zdobytej wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie. W praktyce projekt polega na wyłonieniu 50 szkół i 1000 uczniów w całej Polsce, którzy uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach podczas których tworzą i publikują treści edukacyjne w serwisie supermemo.net. Rezultatem projektu będzie opublikowanie 3 tys. projektów uczniowskich upowszechniających wiedzę z zagadnień z dziedziny humanistycznej, przyrodniczej, matematyczno-fizycznej i językowej. W ramach zajęć pozalekcyjnych odbędzie się 36 tys. godzin zajęć dydaktycznych a w wakacje uczestnicy projektu wezmą udział w 16 letnich obozach naukowych.

Na potrzeby projektu firma SuperMemo World utworzyła zespół 13 osób. Projekt posiada własne miejsce w przestrzeni internetowej – jest to portal dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia.

mapa szkół biorących udział w projekcie
zapytania ofertowe projektu "Uczeń online"
wywiad z zespołem projektu „Uczeń online” w radio Zet
Sneakers Store | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases