Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.supermemo.pl („Sklep”) jest SuperMemo z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000027598, NIP: 7822216681, REGON: 634210318, kapitał zakładowy: 70.000,00 złotych, zwana dalej: „SuperMemo”.
 2. Dane do kontaktu z SuperMemo:

  adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
  formularz kontaktowy
  tel.: +48 61 639 60 90

 3. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy z SuperMemo skalkulowane są według standardowych taryf operatorów, z których usług korzystają klienci Sklepu.
 4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane są:
  1. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości minimum 512 Kb/s,
  2. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, rekomendowane przeglądarki: MS Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Safari 3.0+ i Chrome 1.0+,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez klientów treści o charakterze bezprawnym.
 6. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. W Sklepie jest prowadzona sprzedaż oprogramowania w formie:
  1. materialnych produktów typu: CD, DVD, książka itp., dostarczanych fizycznie do klienta w postaci listu lub paczki,
  2. publikacji elektronicznych oferowanych na zasadzie licencji z możliwością pobrania zawartości przez klienta poprzez sieć Internet.
 2. Istotne właściwości produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zostały określone przy każdym produkcie na stronie internetowej Sklepu: www.supermemo.pl

§ 3. Złożenie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu: www.supermemo.pl. Każde zamówienie musi zawierać dokładne dane adresowe klienta, niezbędne do realizacji zamówienia tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres, e-mail.
 2. Każde zamówienie zostaje potwierdzone drogą e-mailową automatycznie po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail przesyłana jest przez SuperMemo na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. Stanowi ona potwierdzenie przyjęcia oferty klienta w zakresie zawarcia z SuperMemo umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Umowa”) i wyznacza moment zawarcia Umowy.
 3. W przypadku oprogramowania na nośnikach fizycznych realizacja zamówienia następuje poprzez doręczenie zamówionych produktów do klienta bezpośrednio przez SuperMemo.
 4. W przypadku publikacji elektronicznych realizacja zamówienia następuje poprzez pobranie przez klienta zamówionych produktów ze strony internetowej Sklepu lub przesłanie klientowi kodu dostępu do aplikacji na urządzenia z systemem Android i realizowane jest bezpośrednio przez SuperMemo.
 5. Zamówione publikacje elektroniczne są dostępne do pobrania ze strony internetowej Sklepu: www.supermemo.pl, przez 7 dni od dnia zrealizowania transakcji, czyli zaksięgowania płatności za produkt na koncie bankowym należącym do SuperMemo. W przypadku nie pobrania zamówionej publikacji elektronicznej w terminie 7 dni od dnia zrealizowania transakcji, pobranie publikacji będzie możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z SuperMemo poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 6. Licencja na użytkowanie produktu elektronicznego jest jednostanowiskowa i nieimienna. Jeśli nabywcą produktu jest firma lub instytucja, może ona zostać wskazana jako nabywca licencji. Licencja może zostać wystawiona na więcej niż jedno stanowisko. W celu uzyskania licencji rozszerzonej należy skontaktować się z SuperMemo poprzez formularz kontaktowy. Osoba dokonująca zakupów w sklepie (klient) nie musi być tożsama z nabywcą licencji.
 7. W przypadku złożenia zamówienia na produkty materialne, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszego regulaminu, na terenie Polski, zamówienia te realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na konto SuperMemo. Czas dostawy zamówień złożonych między 1 a 10 stycznia może być dłuższy o 7 dni roboczych ze względu na prowadzoną w tym czasie inwentaryzację. SuperMemo realizuje zamówienia także poza granicami Polski – wówczas termin realizacji zamówienia jest ustalany bezpośrednio z klientem.

§ 4. Cena, sposób i termin zapłaty

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia SuperMemo wystawia paragon lub fakturę VAT. Faktury VAT wystawiana są w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Faktury VAT wystawia SuperMemo lub pwn.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Nabywca może także samodzielnie pobrać fakturę elektroniczną ze strony internetowej Sklepu.
 2. SuperMemo oferuje następujące formy płatności:
  1. za zaliczeniem pocztowym (pobraniem) - płatność następuje przy odbiorze przesyłki (płatności należy dokonać doręczycielowi lub w miejscu odbioru). Opcja ta jest dostępna wyłącznie na terenie Polski i dotyczy produktów materialnych dostarczanych fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Za wysłanie przesyłki opłaconej za pobraniem koszt ponosi zamawiający (klient).
  2. za pomocą płatności.pl (karta kredytowa lub przelew elektroniczny) – płatność powinna nastąpić w momencie składania zamówienia.
 3. Jeżeli klient wybrał formę płatności za pomocą płatności.pl, niedokonanie przez klienta zapłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. Ceny w sklepie są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto, czyli uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. Poszczególne ceny zostały podane na stronie internetowej Sklepu: www.supermemo.pl przy każdym produkcie. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Koszty wysyłki są uzależnione od cennika firmy przewozowej i wynoszą odpowiednio:
  • na terenie Polski: 13,00 zł
  • kraje sąsiadujące: 16,00 – 60,00 zł
  • pozostałe kraje: 70,00 – 100,00 zł
  przy czym ostateczna wysokość kosztów dostawy zależna jest od wybranego przez klienta sposobu dostawy, wartości oraz wielkości zamówienia, regulacji firmy kurierskiej w zakresie sposobu realizacji przesyłki.
 6. Jeśli wartość zamówienia przekroczyła kwotę 60,00 zł brutto i dotyczy w całości produktów pudełkowych, a zamówienie zostało opłacone przelewem lub poprzez system płatności.pl i ma zostać zrealizowanie na terenie Polski, koszty przesyłki pokrywa w całości SuperMemo.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy i procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie zamówionych produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie tych produktów, w przypadku zaś, gdy zamówione produkty dostarczane są osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniego z zamówionych produktów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych produktów (w przypadku publikacji matrialnych) lub zawarcia Umowy (w przypadku publikacji elektronicznych). Do jego zachowania wystarczy wysłanie informacji dotyczącej odstąpienia od Umowy przed upływem powyższego terminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, klient powinien poinformować SuperMemo (adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, e-mail: support@supermemo.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). (Wzór odstąpienia od umowy).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: support@supermemo.com. Jeżeli klient skorzysta z tej możliwości, SuperMemo prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy SuperMemo zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SuperMemo), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SuperMemo został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SuperMemo przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. W przypadku publikacji i produktów fizycznie dostarczanych klientowi, klient odsyła produkty na adres:

  OSDW Azymut
  Magazyn Zwrotów - Hala G
  Smolice 1 M
  95-010 Stryków

  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował SuperMemo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni. Klient może odesłać produkty pocztą lub w inny sposób.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi klient. Wysokość tych kosztów zależy od wielkości zamówienia, jego wagi i miejsca odesłania. Klient może poznać szacunkowy maksymalny koszt przesyłki, kontaktując się z SuperMemo.
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do Umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez SuperMemo o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 13. SuperMemo ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
 14. SuperMemo jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 15. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.
 16. Celem sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji rekomendujemy ich złożenie w formie pisemnej poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu lub pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań.
 17. Sprawne rozpatrzenie reklamacji ułatwi nam zamieszczenie w niej opisu wady oraz załączenie paragonu lub faktury VAT (także w wersji elektronicznej).
 18. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt SuperMemo dostarczyć wadliwy produkt na adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań.
 19. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez SuperMemo zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku problemów z instalacją, obsługą programu i jakichkolwiek pytań związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub strony internetowej Sklepu należy:
  1. poszukać odpowiedzi w zakładce Pomoc, dostępnej na stronie internetowej Sklepu,
  2. opisać swój problem i przesłać za pomocą formularza kontaktowego.
  Wszelkich informacji w powyższym zakresie SuperMemo udziela drogą mailową w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00.
 2. Opinie dotyczące pracy Sklepu prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego.
 3. SuperMemo może dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu na następujących zasadach:
  1. wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez SuperMemo, nie krótszym niż 7 dni od daty poinformowania klientów o wprowadzanych zmianach i ich zakresie oraz udostępnieniu ich na stronie internetowej Sklepu,
  2. zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Poznań, 1 kwietnia 2015 r.